Podmínky ochrany osobních údajů


I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je SHOP TV 69 s.r.o., IČ: 06688217, se sídlem Mikuleckého 1311/8, Braník, 147 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 287156. Zpracovateli osobních údajů jsou MÉDEA RESEARCH, k.s. IČ: 27084469 se sídlem Mikuleckého 1311/8, Braník, 147 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 48747 a STARLIFE s.r.o., IČ: 26772493 se sídlem Palouky 616, 253 01 Hostivice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 92690.
 2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: SHOP TV 69 s.r.o., Mikuleckého 1311/8, Braník, 147 00 Praha 4, e-mail: eshop@shoptv69.cz, telefon: 222 20 06 69, datová schránka ID b6zw3ui.
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor apod.
 4. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou:
  Mgr. Jiří Lopata, SHOP TV 69 s.r.o., Mikuleckého 1311/8, Braník, 147 00 Praha 4, e-mail: gdpr@shoptv69.cz.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, povinnost zpracovávat a uchovávat osobní údaje je správci uložena zákonem a nepodléhá souhlasu subjektu osobních údajů
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Zpracování a uchování osobních údajů je možné pouze na základě souhlasu subjektu údajů a není podmínkou pro uzavření smlouvy. Ke zpracování osobních údajů se váží práva subjektu uvedená v čl. VI těchto podmínek.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje dle svého rozhodnutí vymaže, nebo anonymizuje.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy. Tito příjemci zpracovávají osobní údaje subjektu na základě smluvního vztahu se správcem a na základě zákona.
  • zajišťující služby provozování e-shopu (SHOP TV 69 s.r.o.) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu. Tito příjemci zpracovávají osobní údaje subjektu na základě smluvního vztahu se správcem a na základě zákona.
  • zajišťující marketingové služby. Tito příjemci jsou zpracovateli osobních údajů na základě smlouvy uzavřené se správcem.
 2. Správce nepředává osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Jsou-li zpracovateli údajů poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb ve třetích zemích, jde výhradně o zpracovatele, kteří se dobrovolně zavázali dodržovat pravidla GDPR.

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. Kontaktovat úřad pro ochranu osobních údajů lze prostřednictvím stránek úřadu www.uoou.cz

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Součástí potvrzení odeslání objednávky z internetového objednávkového formuláře je prohlášení subjektu, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů. Provedením tohoto úkonu subjekt vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami.
 2. Se zpracováním osobních údajů mimo zpracování osobních údajů na základě zákona a oprávněného zájmu správce vyslovujete souhlas zaškrtnutím příslušného souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Poskytnutí takového souhlasu je svobodné, informované a určité.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou subjekt správci poskytl. Pokud subjekt se zněním nových podmínek nesouhlasí, má v takovém případě právo souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 10.4.2019.